algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van Vzw ‘de Rand’, met maatschappelijke zetel te Witherendreef 1, 3090 Overijse - ondernemingsnummer 0459.646.871 (hierna “De Gordel” of “de organisator”). Voor al uw vragen is DE GORDEL uw aanspreekpunt. DE GORDEL is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 078/05.10.80 – E-mail: info@degordel.be

 

 

Artikel 1. Inschrijving


De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

 


Artikel 2. Herroepingsrecht


De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

 


Artikel 3. Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid


Algemeen
DE GORDEL is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van DE GORDEL is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.
Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van DE GORDEL om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.


COVID-19
COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.
Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Kan je zelf niet aanwezig zijn op de nieuwe datum? Dan kan je je inschrijving doorgeven aan een vriend, collega, familielid,…. Neem hiervoor dan contact op via info@degordel.be.

Contacteer ons ook als je om beroeps-, medische of andere dwingende persoonlijke redenen belet bent op de nieuwe datum, en je ons om een tegoedbon of terugbetaling van je inschrijvingsgeld wil verzoeken. We vragen om ons hiervan een geldig bewijs te verschaffen.

Afgelasting
Bij afgelasting van het evenement door DE GORDEL, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van DE GORDEL. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

 


Artikel 4. Deelname


Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje) steeds zichtbaar zijn.
De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisator, medische teams en politie te volgen.
Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

 


Artikel 5. Prijzen


De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 


Artikel 6. Betaling


De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
DE GORDEL meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

 


Artikel 7. Wijziging van de inschrijving


Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.

 


Artikel 8. Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19


Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.
De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.
Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

 


Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten


Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor DE GORDEL. DE GORDEL en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van DE GORDEL en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan DE GORDEL om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
De deelnemer verleent toestemming aan DE GORDEL zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

 


Artikel 10. Opmerkingen/klachten


Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. DE GORDEL zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

 


Artikel 11. Geldigheid clausules


Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 


Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegdheid


Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van DE GORDEL bevoegd.