privacy

Privacyverklaring De Gordel

De organisatie van De Gordel, hierna “De Gordel”, hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we op heldere en transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in ieder geval in dat:

• Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doeleinden en het type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacyverklaring;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd indien wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische - en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• U op de hoogte wordt gebracht van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we u hierop willen wijzen en we deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hieromtrent, dan kan u ons contacteren via de onderstaande gegevens:
Vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
Info@degordel.be
02/303 37 22

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings & uitnodigingen omtrent De Gordel (gerechtvaardigd belang);
• het bekomen van subsidiëring bij de overheid (wettelijke verplichting);

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:
• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail
• persoonlijke kenmerken: geboortedatum

Het gerechtvaardigd belang bestaat er in dat wij deelnemers uit voorgaande edities en personen die zich hebben ingeschreven op de nieuwsbrief wensen te informeren over de activiteiten op en rond De Gordel, alsook over toekomstige edities ervan. Gezien de aard van de gegevens die wij hieromtrent verzamelen zijn we van oordeel dat uw belangen en fundamentele vrijheden hierdoor niet in het gedrang komen. Indien u echter aangeeft dat u deze communicatie omtrent De Gordel niet langer wenst te ontvangen zullen wij u verwijderen uit onze systemen, zodat u vanaf dat ogenblik geen communicatie meer van ons ontvangt. U kan dit doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens.

Tijdens De Gordel, een publiek toegankelijke plaats, worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto's en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto's en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@degordel.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • Het organiseren van de evenementiële festiviteiten (Flanders Classics nv)
  • Het verstrekken van verzekeringen in het kader van participatie (Cycling Vlaanderen, Flanders Classics nv of We Ride nv)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden, voor welk doel ook.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn we ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
De Gordel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we bovenstaande persoonsgegevens bij tot het ogenblik van uitschrijving voor de nieuwsbrief. In geval De Gordel in de toekomst zou ophouden te bestaan, zullen de persoonsgegevens ten laatste 1 jaar na die laatste editie worden verwijderd.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden veilig door ons bewaard. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
• Alle personen die namens De Gordel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bovendien heeft u steeds volgende rechten met betrekking tot u betreffende persoonsgegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Verder heeft u het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Bovenaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens terug waarmee u ons kan bereiken.

KLACHTEN
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger de Privacycommissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
De Gordel kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via onze website.